Przeskocz nawigację.
Strona główna

Zarządzanie 1st

Zarządzanie, I stopień, cywilneZbiorczy wykaz przedmiotów na kierunku
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE - dotyczą wszystkich specjalności
   Język obcy
   Wychowanie fizyczne
   Ochrona własności intelektualnej
   Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
   Etyka zawodowa
   Przedmioty obieralne:
      Historia gospodarcza
      Filozofia
      Psychologia
      Struktura i funkcjonowanie UE
   Mikroekonomia
   Prawo
   Matematyka I
   Matematyka II
   Informatyka I
   Informatyka II
   Nauka o organizacji
   Podstawy zarządzania
   Statystyka opisowa
   Finanse
   Techniki zarządzania
   Zachowania organizacyjne
   Zarządzanie projektami
   Zarządzanie zasobami ludzkimi
   Zarządzanie jakością
   Informatyka w zarządzaniu
   Podstawy marketingu
   Badania marketingowe
   Rachunkowość finansowa
   Finanse przedsiębiorstwa
   Procesy informacyjne w zarządzaniu
   Funkcje i umiejętności menedżerskie
   Prawo gospodarcze
   Biznes plan
   Marketing usług
   Przedmioty obieralne:
      Analiza rynku
      Marketing internetowy
      Zachowanie konsumenta na rynku
      Analiza najlepszych modeli biznesowych
      Informatyczne systemy wspomagania decyzji
      Kontrola wewnętrzna i badanie sprawozdań finansowych
      Integrated Marketing Communication
      Human Resoures Manag. for General Managers
SPECJALNOŚCI - PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Informacyjne wspomaganie zarządzaniaZarządzanie zasobami ludzkimi
Wybrane zagadnienia badań operacyjnych

Komunikacja w zarządzaniu

Systemy MRP i ERP

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Matematyka finansowa

Modelowanie i algorytmizacja procesów przedsiębiorstw

Systemy zobrazowania

Grafika menedżerska.

Podstawy sieci komputerowych

Wstęp do baz danych

Dokumentacja elektroniczna

Informatyczne wspomaganie zarządzania kadrami

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Seminarium przeddyplomowe

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Zarządzanie wartością firmy

Kierowanie zespołami ludzkimi

Public relations

Psychologiczne wspomaganie zarządz. kadrami

Prawo pracy

Informatyczne wspomaganie zarządz. kadrami

Komunikacja w zarządzaniu

Rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników

Ubezpieczenia społeczne

Negocjacje pracownicze

Erystyka i retoryka

Przywództwo

Kształtowanie kariery i poszukiwanie pracy

Zarządzanie ryzykiem

Seminarium przeddyplomowe

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Szczegółowy opis kierunku

Absolwent tego kierunku posiada nastepującą wiedzę:
 • z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw i instytucji publicznych.
 • pozwalająca zrozumieć zasady i mechanizmy funkcjonowania różnych typów organizacji; pozwalająca skutecznie i efektywnie wykorzystać potencjał organizacji.
 • z zakresu planowania i realizowania przedsięwzięć marketingowych, zarządzania różnymi zasobami organizacji oraz pozwalająca na zrozumienie uwarunkowań prawnych zarządzania.

  oraz następujące umiejętności:
 • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami organizacji.
 • samodzielnego dostrzegania i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania; analizowania problemów z zakresu zarządzania i marketingu.
 • kreowania i przeprowadzania zmian w różnych obszarach zarządzania; samodzielnego prowadzenia małej firmy, kierowania zespołem i przedsięwzięciami organizacyjnymi.

  A. przedmioty ogólne
  Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
  Język obcy egzamin  120  120 
  Wychowanie fizyczne zaliczenie  120 
  Ochrona własności intelektualnej zaliczenie  30  20 
  Bezpieczeństwo pracy i ergonomia zaliczenie  16  16 
  Etyka zawodowa zaliczenie  16  14 
  Przedmioty obieralne:
        Historia gospodarcza
        Historia gospodarcza
        Filozofia
        Filozofia
        Psychologia
        Psychologia
        Struktura i funkcjonowanie UE
        Struktura i funkcjonowanie UE
  zaliczenie  60  60 
  Razem grupa:  362  230   B. przedmioty podstawowe
  Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
  Mikroekonomia egzamin  60  46 
  Prawo zaliczenie  46  30 
  Matematyka I zaliczenie  60  44 
  Matematyka II egzamin  60  44 
  Informatyka I zaliczenie  30  22 
  Informatyka II zaliczenie  30  22 
  Nauka o organizacji egzamin  46  46 
  Podstawy zarządzania egzamin  60  60 
  Statystyka opisowa egzamin  60  46 
  Finanse zaliczenie  46  30 
  Techniki zarządzania egzamin  46  30 
  Razem grupa:  544  420   C. przedmioty kierunkowe
  Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
  Zachowania organizacyjne zaliczenie  30  30 
  Zarządzanie projektami egzamin  46  30 
  Zarządzanie zasobami ludzkimi egzamin  46  30 
  Zarządzanie jakością egzamin  46  30 
  Informatyka w zarządzaniu zaliczenie  30  30 
  Podstawy marketingu egzamin  46  30 
  Badania marketingowe zaliczenie  46  30 
  Rachunkowość finansowa zaliczenie  46  30 
  Finanse przedsiębiorstwa zaliczenie  46  30 
  Procesy informacyjne w zarządzaniu zaliczenie  30  30 
  Funkcje i umiejętności menedżerskie egzamin  46  30 
  Prawo gospodarcze zaliczenie  46  30 
  Biznes plan zaliczenie  30  20 
  Marketing usług zaliczenie  30  20 
  Przedmioty obieralne:
        Analiza rynku
        Analiza rynku
        Marketing internetowy
        Marketing internetowy
        Zachowanie konsumenta na rynku
        Zachowanie konsumenta na rynku
        Analiza najlepszych modeli biznesowych
        Analiza najlepszych modeli biznesowych
        Informatyczne systemy wspomagania decyzji
        Informatyczne systemy wspomagania decyzji
        Kontrola wewnętrzna i badanie sprawozdań finansowych
        Kontrola wewnętrzna i badanie sprawozdań finansowych
        Integrated Marketing Communication
        Integrated Marketing Communication
        Human Resoures Manag. for General Managers
        Human Resoures Manag. for General Managers
  zaliczenie  120  80 
  Razem grupa:  684  480 
  Opis przedmiotów kierunkowych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów


  Ochrona własności intelektualnej
  Geneza ochrony własności intelektualnej i jej międzynarodowy charakter. Wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe. Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne. Topografie układów scalonych. Opłaty, rejestry i ogłoszenia urzędowe. Postępowanie zgłoszeniowe i rejestrowe. Postępowanie sporne. Urząd Patentowy, zadania i organizacja. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym. Przepisy karne dotyczące ochrony własności przemysłowej. Przedmiot, podmiot i treść prawa autorskiego. Autorskie prawa majątkowe. Czas trwania autorskich praw majątkowych. Przejście autorskich praw majątkowych. Ochrona programów komputerowych, utworów audiowizualnych. Autorskie prawa pokrewne. Prawo do artystycznych wykonań. Prawa do fonogramów i wideogramów oraz do nadań. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi.


  Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
  Praca użytkownika na komputerowym stanowisku pracy. Organizacja stanowisk pracy i wymagania na warunki pracy na stanowisku wyposażonym w komputer. Zagrożenia dla zdrowia pracownika występujące na stanowisku pracy wyposażonym w komputer. Regulacje prawne z zakresu BHP i ergonomii. Obowiązki oraz prawa pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w informatyce.


  Etyka zawodowa
  Etyka jako nauka. Działy etyki normatywnej. Główne kategorie etyczne. Prawidła moralne. Typologia norm etycznych. Domeny aksjologii moralnej. Znaczenie wartości moralnych w życiu. Etyka społeczna (społeczna myśl Kościoła). Bioetyka. Znaczenie wartości moralnych w życiu.


  Historia gospodarcza
  Gospodarka polska i europejska w średniowieczu. Gospodarka Rzeczypospolitej w okresie 1505-1795. Gospodarka ziem polskich w okresie zaborów w latach 1795-1918. Rewolucja przemysłowa w Królestwie Polskim i zaborze pruskim. Gospodarka II Rzeczypospolitej na tle gospodarki światowej. Polski przemysł zbrojeniowy w latach 1921-1939. Odbudowa go-spodarki polskiej ze zniszczeń wojennych. Gospodarka PRL na tle gospodarki światowej.


  Filozofia
  Przedmiot, geneza i funkcje filozofii. Działy filozofii (fundamentalne teorie filozofii). Główne nurty i stanowiska filozofii greckiej. Filozofia helleńska i rzymska. Średniowieczna filozofia chrześcijańska. Nowożytna filozofia humanistyczna. Filozofia nowożytnego racjonalizmu i empiryzmu. Idealizm w filozofii nowożytnej. Filozofia francuskiego Oświecenia. Utylitaryzm i materializm dialektyczny. Filozofia życia. Pozytywizm i neopozytywizm. Fenomenologia. Egzystencjalizm. Postmodernizm.


  Psychologia
  Przedmiot, zadania i współczesne znaczenie psychologii. Funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie. Poznanie zmysłowe jako podstawa procesów poznawczych człowieka. Deformacje w spostrzeganiu. Myślenie jako umysłowa orientacja człowieka w otaczającej rzeczywistości. Prawidłowości poznawania osobowości człowieka. Teorie osobowości. Schematy poznawcze i ich oddziaływanie. Emocjonalno-motywacyjne podstawy zachowania człowieka. Inteligencja emocjonalna. Psychologiczne podstawy procesu uczenia się. Orientacja jednostki w świecie społecznym. Społeczne i emocjonalne przyczyny zaburzeń rozwoju człowieka. Postawy jako fundamenty mechanizmu zachowań społecznych Wpływ społeczny.


  Struktura i funkcjonowanie UE
  Historia integracji Unii Europejskiej: Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Euro-Atom, Unia celna i unia gospodarczo-walutowa. Wspólny rynek. Koncepcje dalszych procesów integracji europejskiej. Podstawy prawno-organizacyjne funkcjonowania UE. Trzy filary UE. System prawa UE – prawo pierwotne i wtórne. Ustalenia traktatowe: Traktatu z Maastricht, Traktatu Amsterdamskiego, Traktatu z Nicei, Traktatu Konstytucyjnego. Instytucje Unii Europejskiej: typologia, charakter prawnoustrojowy, skład i powoływanie. Organizacja i administracja instytucji Unii Europejskiej. Struktura i kompetencje Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego banku Centralnego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Agencje pomocnicze UE. Proces decyzyjny i procedury w systemie Unii Europejskiej. Ogólna charakterystyka „polityk” UE.


  Mikroekonomia
  Przedmiot ekonomii. Ekonomia pozytywna i normatywna. Główne nurty ekonomii. Popyt, podaż. Konkurencja doskonała. Równowaga rynkowa. Elastyczność popytu i podaży. Koszty w krótkim i długim okresie. Zachowanie organizacji na rynku. Przedsiębiorstwo i jego funkcje w gospodarce. Renta ekonomiczna. Równowaga organizacji na rynku konkurencyjnym i rynku pracy. Wpływ czynników ekonomicznych na bezpieczeństwo instytucji i procesy zarządzania. Organizacje w budowaniu dobrobytu społecznego. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania organizacji non profit.


  Prawo
  Elementy prawoznawstwa. Istota i pojęcie prawa. Funkcje prawa. Tworzenie prawa. Źródła polskiego prawa. Stosunki prawne. Podmioty prawa. Systematyka prawa. Prawo publiczne, prywatne, materialne i formalne. Prawo wewnętrzne i międzynarodowe. Gałęzie prawa i wybrane ich elementy – prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo finansowe, prawo cywilne i handlowe, prawo pracy. Podstawy prawa Unii Europejskiej.


  Matematyka I
  Działania na zbiorach. Iloczyn kartezjański. Zbiory liczb. Kres zbioru. Odwzorowania. Algebra macierzy. Wyznacznik. Własności wyznaczników. Macierz odwrotna. Rząd macierzy. Układy równań liniowych. Warunek Kroneckera – Capelli’ego. Układy Cramera. Wzory Cramera. Zastosowanie rachunku macierzowego w ekonomii. Układy nierówno-ści. Rachunek wektorowy. Iloczyn skalarny, wektorowy. Prosta i płaszczyzna w R3. Ciąg liczbowy. Działania na ciągach. Granica ciągu. Liczba e. Symbole nieoznaczone. Szereg liczbowy. Zbieżność i suma szeregu liczbowego. Szereg geometryczny i harmoniczny. Kryteria zbieżności szeregu: porównawcze, d’Alemberta, Cauchy’ego. Zbieżność warunkowa i bezwzględna. Określenie funkcji jednej zmiennej, dziedzina, przeciwdziedzina. Granica funkcji. Określenie pochodnej. Twierdzenia: Fermata, Rolle’a, Lagrange’a. Reguła de l’Hospitala. Pochodne wyższych rzędów. Badanie funkcji. Wzór Taylora. Ekonomiczne zastosowanie pochodnych. Elastyczność funkcji.


  Matematyka II
  Pojęcie funkcji wielu zmiennych. Pochodne cząstko-we. Ekstremum funkcji dwóch zmiennych. Elastyczności cząstkowe. Ekstremum warunkowe funkcji dwóch zmiennych. Definicja, własności całki, wzory podstawowe. Całko-wanie przez części i podstawianie. Całkowanie funkcji wymiernych. Całka oznaczona i niewłaściwa. Ekonomiczne zastosowanie całek. Zagadnienia ekonomiczne prowadzące do równań różniczkowych zwyczajnych. Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych. Równania różniczkowe liniowe rzędu drugiego. Przykłady zastosowań równań różniczkowych w ekonomii. Równania różnicowe i ich zastosowania w ekonomii.


  Informatyka I
  Wprowadzenie do informatyki. Podstawy budowy systemów komputerowych. Wprowadzenie do systemów operacyjnych. Podstawy użytkowania oprogramowania do wspomagania prac biurowych i inżynierskich: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, aplikacje prezentacyjne.


  Informatyka II
  Podstawy użytkowania sieci komputerowych. Wprowadzenie do użytkowania sieci Internet. Podstawy baz danych: tworzenie prostych relacyjnych baz danych, tworzenie prostych kwerend, projektowanie formularzy i raportów.


  Nauka o organizacji
  Teorie organizacji a nauka o organizacji. Rodzaje i typy organizacji – ich cele. Przedsiębiorczość, kierownik, organizacja – istota, relacje. Społeczna odpowiedzialność organizacji. Nadzór korporacyjny nad organizacją. Formy prawno-organizacyjne i własnościowe – konsekwencje ekonomiczne i społeczne. Cykl życia organizacji – etapy i zdarzenia. Zasoby, majątek, potencjał i kapitał organizacji: materialny, techniczny, kadrowy, finansowy, informacyjny – zadania i zasady funkcjonowania, współzależności, tendencje rozwojowe. System funkcji, procesów i przedsięwzięć w organizacji. Architektura systemu zarządzania organizacją. Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. Współdziałanie organizacji. Organizacja w przyszłości.


  Podstawy zarządzania
  Zarządzanie – jego istota i znaczenie. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Elementy organizacji – ludzie, technologie, procesy. Władza. Informacja i komunikacja w zarządzaniu. Struktura zarządzania. Cele i funkcje zarządzania. Struktura organizacyjna – uwarunkowania i kierunki ewolucji. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny. Metody zarządzania. Kryteria oceny sprawności działań. Istota pracy kierowniczej, składniki kierowania, role kierownicze, style kierowania, umiejętności kierownicze. Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. Zarządzanie w kontekście zmian. Zarządzanie w warunkach globalizacji.


  Statystyka opisowa
  Podstawowe pojęcia statystyki opisowej. Etapy badań statystycznych. Prezentacja tabelaryczna i graficzna danych statystycznych. Podstawowe parametry opisu statystycznego danej cechy. Budowa tablicy korelacyjnej. Podstawowe parametry opisu statystycznego dwóch cech. Badanie współzależności dwóch cech. Wskaźniki korelacji. Szeregi czasowe. Badanie i prognozowanie tendencji rozwojowej. Klasyczny model regresji liniowej.


  Finanse
  System finansowy w państwie i w gospodarce. Strumienie i zasoby finansowe w gospodarce. Budżet państwa – dochody, wydatki, polityka podatkowa. Finansowanie instytucji publicznych. Zasady dysponowania środkami publicznymi. Budżety samorządów terytorialnych. Struktura systemu bankowego. Bank centralny i banki komercyjne. Rynki finansowe. Funkcjonowanie rynku.


  Techniki zarządzania
  Przedmiot nauki o technikach zarządzania. Klasyfikacja technik zarządzania. Planowanie operacyjne. Planowanie przedsięwzięć z wykorzystaniem harmonogramów i technik sieciowych. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Analiza sytuacji decyzyjnej (wykresy korelacji, diagram Ishikawy i Pareto, analiza ekspensywna). Techniki motywacyjne. Analiza wybranych techniki motywacyjnych- cache study. Twórcze rozwiązywanie problemów. Techniki pracy grupowej. Burza mózgów i jej warianty metodyczne (technika 635, technika Philips 66, i inne) - cache study. Analiza synektyczna - cache study. Technika delficka - cache study. Techniki badania metod pracy. Normowanie pracy. Konstruowanie i wykorzystanie nomogramów. Organizowanie procesów pracy. Wartościowanie pracy. Ocena pracy z wykorzystaniem AWP 2-bis i Hay Group. Integracja i koordynacja zadań z wykorzystaniem technik tablic kompetencyjnych. Analiza podziału zadań i projektowanie usprawnień w wybranych procesach zarządzania z wykorzystaniem tablic kompetencyjnych. Kontrola przebiegu pracy.


  Zachowania organizacyjne
  Istota oraz zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zachowań organizacyjnych. Postawy społeczne i zachowania jednostek w organizacji. Wpływ zagrożeń na zachowania. Zachowania i postawy grup społeczno-zawodowych w organizacji. Rywalizacja i współpraca wewnątrz- i międzygrupowa. Konflikty interpersonalne – wewnątrz i międzygrupowe. Spójność grupy. Procesy integracji społecznej w organizacji. Źródła i przejawy władzy w organizacji. Autorytet, wpływy, koalicje. Przywództwo. Kapitał relacyjny. Komunikacja społeczna w organizacji. Procesy negocjacyjne. Społeczne problemy zmian w organizacji. Opory przeciw zmianom. Wypalenie zawodowe, stres – przyczyny, przejawy, przezwyciężanie. Metody i instrumenty kształtowania zachowań organizacyjnych. Kultura organizacyjna. Transformacja kulturowa. Wielokulturowość organizacyjna. Komunikacja międzykulturowa w organizacjach międzynarodowych. Elementy etyki zachowań organizacyjnych.


  Zarządzanie projektami
  Miejsce i rola projektów w zarządzaniu. Istota i rodzaje projektów. Dojrzałość projektowa. Cykl życia projektów. Inicjowanie i definiowanie projektów. Ocena wykonalności projektów. Analiza ryzyka projektów. Określanie struktury projektów. Planowanie przebiegu i zasobów projektu. Budżetowanie projektu. Sterowanie przebiegiem projektu. Organizacja zespołu projektowego. Instytucjonalne formy zarządzania projektami. Informatyczne narzędzia zarządzania projektami. Prezentacja zarządzania projektami na przykładzie praktycznym.


  Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Przedmiot, uwarunkowania, znaczenie i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi. Problemy terminologiczne. Kapitał ludzki i kapitał intelektualny organizacji. Formy zatrudnienia. Struktura i treść podstawowych elementów procesu kadrowego – planowanie kadr, pozyskiwanie pracowników, doskonalenie i rozwój, kierowanie ludźmi, ocenianie, wynagradzanie, odejścia pracowników. Audyt personalny. Podmioty i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi. Umiędzynarodowienie zarządzania zasobami ludzkimi. Systemy informacji personalnej. Etyka w zarządza-niu zasobami ludzkimi. Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.


  Zarządzanie jakością
  Treści kształcenia: Ewolucja w podejściu do problematyki jakości. Prekursorzy i założenia koncepcji TQM (Total Quality Management). Model doskonałości organizacji. Problematyka normalizacji, certyfikacji i integracji systemów zarządzania. Normalizacja, certyfikacja i integracja systemów zarządzania jakością, ochroną środowiska, bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem informacji. Metody i narzędzia doskonalenia jakości. Koszty jakości. Wybrane branżowe systemy i stan-dardy zarządzania jakością.


  Informatyka w zarządzaniu
  Zadania informatyki w zarządzaniu. Struktura systemu informacyjnego w organizacji. Sieci internet, intranet i ekstranet w organizacji. Serwis internetowy. Procesy algorytmiczne. Elementy informatyzacji w zarządzaniu – zakup, tworzenie, implementacja, eksploatacja i modyfikacja systemu informatycznego. Integracja systemów informatycznych. Technologie baz danych, hurtownie danych, narzędzia. Systemy inteligentne w zarządzaniu. Wybrane informatyczne systemy dziedzinowe – finanse-księgowość, kadry, logistyka, zarządzanie.


  Podstawy marketingu
  Pojęcie marketingu – jego miejsce w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa. Marketing dóbr produkcyjnych, konsumpcyjnych i usług. Zachowania nabywców. System informacji marketingowej. Badanie i analiza rynku – definiowanie rynku, segmentacja rynku, określenie formy rynku, ilościowe określenie rynku, wybór rynku docelowego. Marketing-mix jako koncepcja oddziaływania na rynek. Oddziaływanie na rynek za pośrednictwem produktu, dystrybucji, cen i promocji. Etapy i procedury zarządzania marketingowego. Organizacja działalności marketingowej. Marketing i konkurowanie w nowej gospodarce.


  Badania marketingowe
  Dane i informacje marketingowe. Zapotrzebowanie na informacje w podejmowaniu decyzji marketingowych. Zakres przedmiotowy i funkcje badań marketingowych. Etapy procesu badawczego. Planowanie badania marketingowego. Badania marketingowe wtórne i pierwotne. Źródła i analiza danych w badaniach wtórnych. Metody gromadzenia danych w badaniach pierwotnych – rodzaje, charakterystyka i zasady stosowania. Badania reprezentacji – metody doboru próby w badaniach marketingowych. Analiza i interpretacja danych. Opracowanie raportu z badań. Organizacja badań marketingowych. Badania marketingowe a system informacji marketingowych.


  Rachunkowość finansowa
  Podstawy i zasady prawne rachunkowości. Majątek i kapitały przedsiębiorstwa. Bilans. Przychody. Koszty. Wynik finansowy. Rachunek zysków i strat. Operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe. Zasady funkcjonowania kont księgowych. Plan kont. Ewidencja kapitałów, środków pieniężnych, papierów wartościowych, rozrachunków, majątku trwałego, zapasów. Wycena składników majątkowych. Metody ustalania wyniku finansowego. Sprawozdawczość finansowa.


  Finanse przedsiębiorstwa
  Przedmiot i zadania finansów przedsiębiorstwa. Zasady finansowania i inwestowania – kapitał obcy i jego pozyskiwanie. Emisja akcji i obligacji. Koszty kapitałów – długów i kapitału własnego. Inwestowanie kapitału – inwestycje rzeczowe i pieniężne. Metody oceny projektów inwestycyjnych. Zarządzanie krótko-terminowe finansami firmy – zarządzanie majątkiem obrotowym i zobowiązaniami bieżącymi. Analiza fundamentalna działalności firmy (sektorowa i wskaźnikowa). Strategie podatkowe przedsiębiorstw.


  Procesy informacyjne w zarządzaniu
  Rola informacji w procesie zarządzania i dowodzenia. Pojęcie procesów informacyjnych. Źródła informacji i ich charakterystyka. Metody i sposoby zbierania informacji. Zbiory informacji. Selekcja i dystrybucja informacji. Przestrzenne systemy informacyjne. Teleinformatyczne wspomaganie procesów informacyjnych. Przetwarzanie informacji w procesie decyzyjnym. Sieciocentryczność procesów in-formacyjnych. Komunikacja społeczna.


  Funkcje i umiejętności menedżerskie
  Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy. Globalizacja i postęp techniczny jako determinanty współczesnego zarządzania. Wyzwania współczesnego zarządzania. Istota i specyfika pracy współczesnych menedżerów. Nowe funkcje i umiejętności menedżerskie. Sylwetka skutecznego menedżera. Tworzenie wartości i orientacja na klienta jako cel zarządzania. Delegowanie uprawnień. Specyfika zarządzania w warunkach gospodarki sieciowej. Reinżynieria i nowy charakter władzy menedżerskiej. Zarządzanie w organizacjach sieciowych. Rozwiązywanie problemów menedżerskich. Rutyna i kreatywność w działaniu menedżerów. Menedżer kreatorem innowacyjności. Bariery innowacyjności i sposoby ich pokonywania. Zarządzanie wartością firmy. Kształtowanie organizacji elastycznych i szybko działających. Sylwetki skutecznych menedżerów. Budowa potencjału społecznego organizacji. Zaufanie i praca zespołowa jako podstawa nowoczesnego zarządzania. Menedżerskie podejście do konfliktów organizacyjnych. Trudne problemy personalne. Zarządzanie międzykulturowe.


  Prawo gospodarcze
  Pojęcie i źródła prawa gospodarczego. Definicja działalności gospodarczej. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo. Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Koncesje, licencje, pozwolenia, działalność regulowana. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Charakterystyka podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – osoby fizyczne, spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe. Zasady rejestracji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – KRS i Ewidencja Działalności Gospodarczej. Działalność gospodarcza osoby fizycznej – od rozpoczęcia do zakończenia. Umowy stosowane w prowadzeniu działalności gospodarczej.


  Biznes plan
  Istota i funkcje biznes planu. Struktura biznes planu. Zasady opracowania poszczególnych części biznes planu. Wykorzystanie biznes planu.


  Marketing usług
  Rozwój sektora usług w gospodarce. Natura działalności usługowej jako wyzwanie marketingowe. Segmentacja rynku usług. Komunikowanie i sprzedaż usług. Strategie i instrumenty merchandisingu. Marketing wewnętrzny i interakcyjny organizacji usługowej.


  Analiza rynku
  Charakterystyka rynku i jego rodzaje. Badania marketingowe na potrzeby analizy rynku. Segmentacja rynku. Strategie produkt – rynek. Strategie innowacji. Strategie w zakresie cen i dystrybucji. Analiza zachowań konsumenta na rynku. Strategie konkurencji. Macierz BCG. Analiza SWOT.


  Marketing internetowy
  Powstanie internetu i jego rozwój. Model komunikacji "wielu do wielu". Wykorzystanie internetu jako nowego kanału dystrybucji. Informacyjne wykorzystanie internetu w modelu 1.0. Informacyjne wykorzystanie internetu w modelu 2.0. Pomiar i wskaźniki badania skuteczności i efektywności komunikacji w sieci. Budowa i generowanie ruchu w sklepach internetowych. Pomiar ruchu w sieci oraz narzędzia adserwerowe wykorzystywane do komunikacji w modelu modelu 1.0. Marketing w wyszukiwarkach oraz optymalizacja SEO. Sieci społecznościowe oraz marketing w sieciach społecznościowych.


  Zachowanie konsumenta na rynku
  Istota procesu postępowania konsumentów. Uwarunkowania postępowania konsumentów. Zachowanie konsumentów indywidualnych. Firmy i instytucje jako nabywcy.


  Analiza najlepszych modeli biznesowych
  Pojecie, definicja nowych modeli biznesowych. Otoczenie organizacji. Wymiar narodowy i międzynarodowy. Virgin.com i Google.com- dwa giganty. Strategia – recepta na sukces. Zara i IKEA - kolor i precyzja. Konkurencja. Co robią inni? Facebook, Nasza klasa – Ja, Ty, My. Klienci. Potrzeby. Preferencje. Alior bank versus tradycyjny bank. Wyznaczanie kierunków zmian. Groupon.pl – w grupie taniej. Innowacyjność w organizacji. Współczesne podejścia do przywództwa. Angażowanie i motywowanie pracowników. Podsumowanie wykładów i ćwiczeń.


  Informatyczne systemy wspomagania decyzji
  Identyfikacja procesów decyzyjnych. Modele procesów decyzyjnych w wybranej klasie systemów, formułowanie zadań decyzyjnych w oparciu o przyjęte modele. Systemy wspomagania decyzji w organizacji. Metody symulacyjne i sztucznej inteligencji we wspomaganiu decyzji - wprowadzenie. Gry decyzyjne. Formułowanie i rozwiązywanie zadań decyzyjnych z wykorzystaniem wybranych narzędzi informatycznych.


  Kontrola wewnętrzna i badanie sprawozdań finansowych
  Pojęcie, rodzaje i zasady działania kontroli wewnętrznej. Kontrola wewnętrzna a wybrane problemy audytingu. Zasady dokumentowania i kontroli operacji gospodarczych. Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych. Badanie sprawozdania finansowego. Badanie sprawozdań finansowych w środowisku informatycznym.


  Integrated Marketing Communication
  In the early 90’s of XX century took place a big change in the marketing communication theory. The classic 4 P marketing concept by Mc’Carthy has been replaced by the 4 C concept - Consumer, Cost, Conveniance, Communication - and Integrated Marketing Communication paradigm created by Schultz, Tannenbaum, Lauterborn and Mediall School of Journalism from Nortwestern University. The current marketing communication theory is based on this new concept. Our subject will be to follow the influence of this big theoretical change on today’s marketing communiation practice.


  Human Resoures Manag. for General Managers
  Human resources as a crucial factor to success of the organisation. Organizing HR. General and top management involvement in HRM. Consistent HR practices. Achieving efficient employment relations. The roles of general managers in human capital management. High-commitment HRM versus traditional internal labour market. Job design and performance evaluation. Downsizing and HRM. Outsourcing and HRM.

  Informacyjne wspomaganie zarządzania  Opis specjalności


  Absolwent tej specjalności:

  posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:
 • w zakresie znajomości aktualnych i perspektywicznych możliwości informatyki w dziedzinie wspomagania zarządzania, a w szczególności wiedza na temat rynku oferowanych systemów informatycznych, pakietów oprogramowania, baz danych dla potrzeb zarządzania.

  oraz umiejętności specjalistyczne:
 • wykorzystywania aktualnych programów komputerowych w dziedzinie wspomagania zarządzania w organizacji; posługiwania się pakietami oprogramowania oraz wykorzystywania baz danych w zarządzaniu organizacją.

  Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:
 • charakterze doradcy menedżera ds. zastosowań informatyki w przedsiębiorstwie, w instytucji (w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem, w produkcji, w biznesie, w marketingu, w logistyce itp.),
 • charakterze kierownika komórki ds. doskonalenia i rozwoju przedsiębiorstwa,
 • charakterze doradcy menedżera firmy wprowadzającej systemy informatyczne wspomagające zarządzanie,
 • własnym przedsiębiorstwie, prowadząc samodzielną działalność gospodarczą.

  PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
  Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
  Wybrane zagadnienia badań operacyjnych egzamin  46  30 
  Komunikacja w zarządzaniu egzamin  30  30 
  Systemy MRP i ERP egzamin  46  30 
  Bezpieczeństwo systemów informacyjnych egzamin  46  30 
  Matematyka finansowa zaliczenie  30  20 
  Modelowanie i algorytmizacja procesów przedsiębiorstw zaliczenie  30  20 
  Przedmioty obieralne:
        Systemy zobrazowania
        Grafika menedżerska.
        Podstawy sieci komputerowych
        Wstęp do baz danych
        Dokumentacja elektroniczna
        Informatyczne wspomaganie zarządzania kadrami
        Zarządzanie ryzykiem
        Zarządzanie ryzykiem
    230  150 
  Seminarium przeddyplomowe zaliczenie  30  20 
  Seminarium dyplomowe zaliczenie  60  40 
  Praca dyplomowa egzamin  200  200 
  Razem specjalność:  748  570 
  Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów


  Wybrane zagadnienia badań operacyjnych
  Istota badań operacyjnych. Budowa modeli decyzyjnych. Elementy optymalizacji liniowej i nieliniowej. Problemy wielokryterialne. Elementy optymalizacji grafowo-sieciowej, analiza sieciowa złożonych przedsięwzięć. Elementy teorii gier decyzyjnych.


  Komunikacja w zarządzaniu
  Potrzeby komunikacyjne organizacji. Procesy, komponenty i modele komunikowania się. Komunikacja werbalna. Komunikacja niewerbalna. Bariery w komunikowaniu się.


  Systemy MRP i ERP
  Zintegrowany system informatyczny zarządzania ISZ). Rola ISZ w organizacji. Implementacja ISZ w organizacji. System ERP jako szczególny rodzaj systemów ISZ. Pojęcie systemu MRP. Ewolucja systemów MRP do systemów ERP. Struktura funkcjonalna systemów klasy MRP/ERP. Charakterystyka systemów klasy MRP/ERP na rynku polskim. Wdrażanie systemów MRP/ERP w organizacji.


  Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
  Wprowadzenie do bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dokumentowanie systemu bezpieczeństwa. Analiza ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa teleinformatycznego. Standardy i normy z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.


  Matematyka finansowa
  Podstawowe zasady rynków finansowych: porównawcza, braku arbitrażu. Porównywanie strumieni pieniężnych: wartość bieżąca, wartość przyszła. Wartość bieżąca netto (NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). Elementy teorii portfela inwestycyjnego.


  Modelowanie i algorytmizacja procesów przedsiębiorstw
  Identyfikacja otoczenia i procesów przedsiębiorstwa, modelowanie realizacji procesów przedsiębiorstwa, eksploracja zakresu automatyzacji procesów przedsiębiorstwa, identyfikacja cech pożądanego systemu informatycznego wspierającego cele strategiczne przedsiębiorstwa.


  Systemy zobrazowania
  Podstawy techniki zobrazowania informacji. Podstawowe elementy systemu zobrazowania. Systemy obserwacji indywidualnej i systemy wielkoekranowe. Właściwości percepcyjne użytkownika. Standard ISO 9241. Jakość zobrazowania informacji. Wymiary ekranu i wymiary symboli na ekranie. Rozdzielczość, luminancja, kontrast i kolor zobrazowania. Podstawy budowy monitorów komputerowych. Podstawy budowy videoprojektorów. Budowa ekranu wielkoformatowego. Charakterystyki ekranów projekcyjnych. Zasady doboru elementów systemu zobrazowania do wymagań. Zasady obrazowej prezentacji informacji w systemie zobrazowania. Zagrożenia zdrowotne zwią-zane z wykorzystaniem systemu zobrazowania. Nowe technologie projekcyj-ne.


  Grafika menedżerska.
  Standardy graficzne. Modelowanie geometryczne – krzywe, powierzchnie, bryły. Modelowanie koloru, tekstury i oświetlenia. Transformacje geometryczne. Budowa i zasada działania urządzeń wyświetlających. Projektowanie prezentacji multimedialnych – tekst, grafika, audio i wideo. Podstawy projektowania stron www.


  Podstawy sieci komputerowych
  Konfigurowanie interfejsu sieciowego komputera klasy PC. Sposoby przyłączania sieci LAN do sieci Internet. Model sieci ISO/OSI. Okablowanie i urządzenia sieci LAN. Przełączanie w sieciach Ethernet. Rodzina protokołów TCP/IP. Adresacja IPv4. Aplikacje sieciowe: DNS, FTP, HTTP, Telnet, SMTP.


  Wstęp do baz danych
  Architektura i zadania systemów baz danych. Modelowanie danych - diagramy encji i związków. Projektowanie konceptualne i logiczne bazy danych. Języki manipulacji danymi oraz zapytań (DML, SQL). Konstruowanie elementów baz danych: tabele, widoki, wyzwalacze, procedury wbudowane. Przetwarzanie transakcyjne. Składowe i mechanizmy zapewniania bezpieczeństwa danych. Kierunki rozwoju baz danych - założenia obiektowych i rozproszonych systemów baz danych.


  Dokumentacja elektroniczna
  Wprowadzenie do systemów pracy grupowej. Pojęcie elektronicznej wymiany danych (EDI) oraz standardy i formaty dokumentów elektronicznych. Systemy wspomagające funkcjonowanie organizacji: systemy klasy MRP/ERP, e-learning, itp. Podpis elektroniczny – uwarunkowania formalno-prawne, techniczne i technologiczne. Podpis elektroniczny w obiegu spraw i dokumentów.


  Informatyczne wspomaganie zarządzania kadrami
  Zarządzanie kadrami w organizacji: podstawowe procesy. Wprowadzenie do informatycznego wspomagania zarządzania kadrami . Organizacyjna, funkcjonalna, informacyjna i przestrzenna kadrowych systemów informatycznych (ISK). Bazy danych i hurtownie danych dla ISK. Nierozproszone i rozproszone ISK. Współczesne kierunki rozwoju ISK: mobilne ISK. CRM jako szczególny rodzaj informatycznego systemu zarządzania kadrami.


  Zarządzanie ryzykiem
  Pojęcie ryzyka, jego źródła i klasyfikacja; Identyfikacja zagrożeń i ocena ich skutków; Analiza ryzyka; Sformułowanie alternatyw oraz wariantów; Ocena ryzyka; Określenie rangi ryzyka; Wyznaczanie poziomów akceptowalności ryzyka; Decyzje w obszarze ryzyka; Sterowanie ryzykiem; Kontrola podjętych działań; Przeciwdziałanie ryzyku; Zarządzanie ryzykiem w średnich i małych firmach; Zarządzanie ryzykiem kontraktu.


  Zarządzanie ryzykiem
  Pojęcie ryzyka, jego źródła i klasyfikacja; Identyfikacja zagrożeń i ocena ich skutków; Analiza ryzyka; Sformułowanie alternatyw oraz wariantów; Ocena ryzyka; Określenie rangi ryzyka; Wyznaczanie poziomów akceptowalności ryzyka; Decyzje w obszarze ryzyka; Sterowanie ryzykiem; Kontrola podjętych działań; Przeciwdziałanie ryzyku; Zarządzanie ryzykiem w średnich i małych firmach; Zarządzanie ryzykiem kontraktu


  Seminarium przeddyplomowe
  Zasady redagowania prac dyplomowych. Wymagania stawiane pracom dyplomowym. Przegląd podstawowych metod badawczych. Wybrane problemy metodologiczne prowadzenia badań ankietowych. Materiał faktograficzny i jego dobór. Formułowanie tematu, celu, problemów badawczych i innych elementów pracy dyplomowej . Wybór tematów prac dyplomowych przez studentów.


  Seminarium dyplomowe
  Zagadnienia metodologiczne prac dyplomowych Finalne ustalenie tematu pracy Przedstawienie koncepcji układu pracy Kwerenda materiałów źródłowych Analiza metod badawczych pracy Hipotezy badawcze Wydanie zadań do pracy Omówienie wyników przedstawionych badań.
  Zarządzanie zasobami ludzkimi  Opis specjalności


  Absolwent tej specjalności:

  posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:
 • w zakresie konstruowania efektywnych systemów personalnych; w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod stosowanych w działaniach kadrowych oraz regulacji prawnych dotyczących spraw pracowniczych.

  oraz umiejętności specjalistyczne:
 • diagnozowania problemów kadrowych organizacji; prowadzenia działań personalnych organizacji; kierowania zespołami ludzkimi.

  Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:
 • charakterze specjalisty ds. organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • charakterze kierownika ds. zasobów ludzkich średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach,
 • charakterze specjalisty ds. zasobów ludzkich w strukturach bezpieczeństwa państwa,
 • własnym przedsiębiorstwie, prowadząc samodzielną działalność gospodarczą.

  PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
  Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
  Zarządzanie wartością firmy egzamin  30  30 
  Kierowanie zespołami ludzkimi egzamin  30  30 
  Public relations egzamin  30  30 
  Psychologiczne wspomaganie zarządz. kadrami zaliczenie  30  30 
  Prawo pracy egzamin  60  46 
  Informatyczne wspomaganie zarządz. kadrami zaliczenie  30  20 
  Komunikacja w zarządzaniu egzamin  30  20 
  Rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników zaliczenie  30  20 
  Przedmioty obieralne:
        Ubezpieczenia społeczne
        Negocjacje pracownicze
        Erystyka i retoryka
        Przywództwo
        Kształtowanie kariery i poszukiwanie pracy
        Zarządzanie ryzykiem
  zaliczenie  120  80 
  Seminarium przeddyplomowe zaliczenie  30  20 
  Seminarium dyplomowe zaliczenie  60  40 
  Praca dyplomowa egzamin  200  200 
  Razem specjalność:  680  566 
  Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów


  Zarządzanie wartością firmy
  Wzrost wartości jako cel strategiczny przedsiębiorstwa. Istota zarządzania wartością (Value-Based Management). Migracja wartości. Determinanty wartości przedsiębiorstw (w tym finansowe, ludzkie, informacyjne). Mierniki oceny efektywności spółki kapitałowej. Wycena przedsiębiorstwa.


  Kierowanie zespołami ludzkimi
  Transformacja pracy i funkcji personalnej. Organizacja służb kadrowych organizacji. Nowe formy realizowania funkcji personalnej. Outsourcing funkcji personalnej. Zarządzanie kadrami w różnych organizacjach


  Public relations
  Koncepcja public relations. Rozpowszechnianie wiadomości. Kształtowanie wizerunku organizacji. Przełamywanie niekorzystnego wizerunku. Skuteczność public relations.


  Psychologiczne wspomaganie zarządz. kadrami
  Psychologiczne aspekty selekcji i doboru pracowników. Procesy grupowe w zarządzaniu. Techniki oddziaływania i wywierania wpływu. Psychologiczne umiejętności zarządzania.


  Prawo pracy
  Normy prawne regulujące stosunki pracownicze. Nawiązywanie stosunku pracy. Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku pracy. Wynagrodzenie, czas pracy i urlop. Odpowiedzialność pracowników. Wypadki przy pracy i choroby.


  Informatyczne wspomaganie zarządz. kadrami
  Zarządzanie kadrami w organizacji: podstawowe procesy. Wprowadzenie do informatycznych systemów wspomagania zarządzania kadrami. (ISK). Budowa ISK. Struktura informacyjna ISK. Internetowe ISK.


  Komunikacja w zarządzaniu
  Potrzeby komunikacyjne organizacji. Procesy, komponenty i modele komunikowania się. Komunikacja werbalna. Komunikacja niewerbalna. Bariery w komunikowaniu się.


  Rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników
  Założenia organizacji uczącej się. Tworzenie polityki szkoleniowej firmy. Potrzeby szkoleniowe i metody ich diagnozowania. Metody szkoleń. Ocena efektywności szkoleń.


  Ubezpieczenia społeczne
  Istota ubezpieczeń społecznych. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. System emerytalno – rentowy. System ubezpieczeń zdrowotnych. Systemy ubezpieczeń społecznych na świecie.


  Negocjacje pracownicze
  Istota i rodzaje negocjacji. Strategie i style negocjacyjne. Przebieg i etapy negocjacji pracowniczych. Taktyki stosowane w negocjacjach pracowniczych. Cechy i umiejętności dobrego negocjatora. Błędy popełniane w negocjacjach. Istota zespołowych negocjacji pracowniczych. Praktyczny trening w negocjacjach indywidualnych.


  Erystyka i retoryka
  Istota retoryki i dialektyki. Organizacja wypowiedzi. Dialektyka jako sztuka zyskiwania racji. Chwyty erystyczne. Poprawna i niepoprawna konstrukcja wypowiedzi. Logiczne schematy wypowiedzi. Formy wypowiedzi prowadzące do wygrywania sporów.


  Przywództwo
  Istota i znaczenie przywództwa w zarządzaniu. Menedżerowie jako przywódcy. Zachowania przywódców. Style i modele przywództwa. Zasady efektywnego przywództwa.


  Kształtowanie kariery i poszukiwanie pracy
  Istota kariery zawodowej. Zarządzanie karierą. Organizacyjne aspekty kariery zawodowej. Tradycyjne i nowoczesne formy poszukiwania pracy. Przygotowanie dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji. Rozmowy kwalifikacyjne i testy kompetencji.


  Zarządzanie ryzykiem
  Pojęcie ryzyka, jego źródła i klasyfikacja; Identyfikacja zagrożeń i ocena ich skutków; Analiza ryzyka; Sformułowanie alternatyw oraz wariantów; Ocena ryzyka; Określenie rangi ryzyka; Wyznaczanie poziomów akceptowalności ryzyka; Decyzje w obszarze ryzyka; Sterowanie ryzykiem; Kontrola podjętych działań; Przeciwdziałanie ryzyku; Zarządzanie ryzykiem w średnich i małych firmach; Zarządzanie ryzykiem kontraktu


  Seminarium przeddyplomowe
  Zasady redagowania prac dyplomowych. Wymagania stawiane pracom dyplomowym. Przegląd podstawowych metod badawczych. Wybrane problemy metodologiczne prowadzenia badań ankietowych. Materiał faktograficzny i jego dobór. Formułowanie tematu, celu, problemów badawczych i innych elementów pracy dyplomowej . Wybór tematów prac dyplomowych przez studentów.


  Seminarium dyplomowe
  Zagadnienia metodologiczne prac dyplomowych Finalne ustalenie tematu pracy Przedstawienie koncepcji układu pracy Kwerenda materiałów źródłowych Analiza metod badawczych pracy Hipotezy badawcze Wydanie zadań do pracy Omówienie wyników przedstawionych badań.

  /2010/