Przeskocz nawigację.
Strona główna

Zarządzanie 2st

Zarządzanie, II stopień - po studiach inżynierskich, cywilneZbiorczy wykaz przedmiotów na kierunku
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE - dotyczą wszystkich specjalności
   Przedmioty obieralne:
      Socjologia
      Logika
   Nowoczesne koncepcje zarządzania
   Makroekonomia
   Prawo cywilne
   Etyka w zarządzaniu
   Statystyka matematyczna
   Zarządzanie strategiczne
   Zarządzanie procesami
   Marketing międzynarodowy
   Rachunkowość zarządcza
   Przedsiębiorczość
   Prawo handlowe
   Zarządzanie logistyką
   Psychologia w zarządzaniu
   Negocjacje
   Zarządzanie wiedzą w organizacji
   Przedmioty obieralne:
      Prognozowanie i symulacje
      Metody organizacji i zarządzania
      Zarządzanie i planowanie marketingowe
      E - biznes
      Marketing relacji
      Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
      Administrowanie i konfiguracja baz danych
      Prognozowanie i symulacje
SPECJALNOŚCI - PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Organizacja i zarządzanieInformacyjne wspomaganie zarządzaniaZarządzanie zasobami ludzkimi
Komunikacja w organizacji

Ocena projektów inwestycyjnych

Informatyczne wspomaganie zarządzania

Finanse przedsiębiorstwa

Reklama i public relations

Zarządzanie kapitałem niematerialnym

Grafika menedżerska

Informatyczne wspomaganie decyzji

Zarządzanie dokumentami elektronicznymi

Zachowania konsumenta na rynku

Seminarium przeddyplomowe

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Zarządzanie zasobami informacyjnymi

Badania operacyjne

Audyt informatyczny

Audyt bezpieczeństwa systemu

Komunikacja człowiek-komputer

System wspomagania ralacji z klientami CRM

Zarządzanie dokumentami elektronicznymi

Rachunkowość komputerowa

Seminarium przeddyplomowe

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Praktyka działań kadrowych

Praktytka działań kadrowych

Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Organisational behaviour

Zarządzanie kompetencjami w organizacji

Informatyka w zarządzaniu kadrami

Kreatywność w zarządzaniu

Systemy wynagrodzeń

Nowoczesne metody zarządzania kadrami

Informatyka w zarządzaniu kadrami

Zarządzanie kapitałem niematerialnym

Seminarium przeddyplomowe

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Szczegółowy opis kierunku

Absolwent tego kierunku posiada nastepującą wiedzę:
 • pozwalająca zrozumieć prawidłowości funkcjonowania gospodarki światowej, kulturowych uwarunkowań zarządzania, zasad funkcjonowania społeczeństw i działań grupowych oraz logicznego myślenia.
 • teoretyczna i praktyczna z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotycząca istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania rynku i organizacji, ewolucji teorii i praktyki zarządzania, posługiwania się regulacjami prawa cywilnego w obrocie gospodarczym, oceniania problemów zarządzania z punktu widzenia etyki oraz statystycznej analizy zjawisk ekonomicznych.
 • umożliwiająca zrozumienie zasad i mechanizmów funkcjonowania różnych organizacji oraz metod nowoczesnego nimi zarządzania. W szczególności: poznanie zasad zarządzania strategicznego i marketingu międzynarodowego, procesowego podejścia do zarządzania, formułowania i realizowania rozwiązań przedsiębiorczych, praktycznego stosowania regulacji prawa handlowego, a także możliwości wykorzystania negocjacji w biznesie, zarządzania wiedzą, zarządzania kadrami i kierowania zespołami

  oraz następujące umiejętności:
 • pozwalające sprawnie działać w warunkach globalnego rynku, współuczestniczyć w kształtowaniu efektywnych struktur społecznych.
 • krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych.
 • organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami, skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania, analizowania danych finansowych oraz zarządzania wiedzą w organizacji, a także wykorzystania narzędzi prognozowania oraz zastosowania nowoczesnych metod organizacji i zarządzania.

  A. przedmioty ogólne
  Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
  Przedmioty obieralne:
        Socjologia
        Socjologia
        Logika
        Logika
  zaliczenie  30  20 
  Razem grupa:  30  20   B. przedmioty podstawowe
  Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
  Nowoczesne koncepcje zarządzania egzamin  46  46 
  Makroekonomia egzamin  46  30 
  Prawo cywilne zaliczenie  30  30 
  Etyka w zarządzaniu zaliczenie  30  30 
  Statystyka matematyczna egzamin  30  30 
  Razem grupa:  182  166   C. przedmioty kierunkowe
  Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
  Zarządzanie strategiczne egzamin  46  30 
  Zarządzanie procesami egzamin  46  30 
  Marketing międzynarodowy egzamin  30  30 
  Rachunkowość zarządcza egzamin  46  30 
  Przedsiębiorczość zaliczenie  30  20 
  Prawo handlowe zaliczenie  30  20 
  Zarządzanie logistyką egzamin  30  30 
  Psychologia w zarządzaniu zaliczenie  30  20 
  Negocjacje zaliczenie  46  30 
  Zarządzanie wiedzą w organizacji zaliczenie  30  20 
  Przedmioty obieralne:
        Prognozowanie i symulacje
        Prognozowanie i symulacje
        Metody organizacji i zarządzania
        Metody organizacji i zarządzania
        Zarządzanie i planowanie marketingowe
        Zarządzanie i planowanie marketingowe
        E - biznes
        E - biznes
        Marketing relacji
        Marketing relacji
        Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
        Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
        Administrowanie i konfiguracja baz danych
        Administrowanie i konfiguracja baz danych
        Prognozowanie i symulacje
        Prognozowanie i symulacje
    90  60 
  Razem grupa:  454  320 
  Opis przedmiotów kierunkowych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów


  Socjologia
  Socjologia w systemie nauk. Sytuacje społeczne, interakcje, więzi społeczne. Wspólnotowe formy życia ludzi. Instytucje społeczne i kontrola społeczna. Zmienność społeczna. Zróżnicowanie społeczne i ruchliwość społeczna. Charakterystyka współczesnego społeczeństwa polskiego. Socjalizacja. Kultura i procesy kulturowe (kultura organizacji). Nowoczesne organizacje.


  Logika
  Przedmiot, podstawowy podział logiki, logika a dialektyka. Co to jest język? Znak, nazwa, zdanie, pytanie. Rozbiór zdań – przykłady, ćwi-czenia, zadania. Zbiory. Relacje. Wartościowanie. Wiązania spójników (inter-pretacja i formalizacja). Metoda zerojedynkowa . Wynikanie logiczne. Wynika-nie logiczne ze zbioru zdań. Wynikanie entymematyczne.


  Nowoczesne koncepcje zarządzania
  Strukturalne koncepcje zarządzania. Podmiotowe koncepcje zarządzania – human relations, podejście psychologiczne. Integratywne koncepcje zarządzania – koncepcja zachowania administracyjnego, teoria gry organizacyjnej, podejście sytuacyjne, podejście systemowe. Współczesne orientacje i koncepcje zarządzania – orientacja na klienta, orientacja na jakość, orientacja na innowacje i know-how, orientacja na wynik finansowy, orientacja na wartość przedsiębiorstwa, orientacja na wiedzę, orientacja na człowieka, podejście zasobowe. Koncepcje organizacji uczącej się, inteligentnej, wirtualnej i sieciowej. Paradygmaty procesowości, elastyczności i zmiany w koncepcjach zarządzania.


  Makroekonomia
  Makroekonomia – zakres i metody analizy. Główne kontrowersje i paradygmaty teorii makroekonomicznych. Mierzenie produktu i dochodu narodowego. Podstawowe tożsamości makroekonomiczne. Produkt krajowy brutto a dobrobyt społeczny. Planowane inwestycje, oszczędności a równowaga na rynku dóbr. Dostosowania w warunkach nierównowagi. Mechanizm mnożnika. Funkcje pieniądza. Równowaga na rynku pieniądza. Mnożnik kreacji pieniądza. Polityka monetarna. Inflacja. Monetarystyczna teoria inflacji. Metody hamowania inflacji. Przyczyny i skutki bezrobocia. Krzywa Philipsa. Deficyt budżetowy. Wpływ podatków i wydatków budżetowych na poziom wytwarzanego dochodu narodowego. Korzyści z wymiany handlowej. Bilans płatniczy. Kurs walutowy a bilans płatniczy. Wzrost gospodarczy. Wahania koniunktury.


  Prawo cywilne
  Pojęcie prawa cywilnego – jego miejsce w systemie prawa. Prawo cywilne jako część prawa prywatnego. Źródła prawa cywilnego, historia źródeł prawa. Zdarzenia cywilnoprawne, stosunek cywilnoprawny. Obowiązki menadżerów w świetle prawa. Prawo podmiotowe, nadużycie prawa. Zasady prawa cywilnego. Prawo własności i charakterystyka praw rzeczowych. Prawo zobowiązań – pojęcie zobowiązania, długu i odpowiedzialności. Ogólne przepisy o zobowiązaniach, w tym o zobowiązaniach umownych. Bezpodstawne wzbogacenie. Czyny niedozwolone. Wykonanie zobowiązań, skutki niewykonania zobowiązań. Prawna ochrona konkurencji i konsumentów.


  Etyka w zarządzaniu
  Obszar zainteresowań etyki. Etyka a prawo. Wartości, ideały i sankcje moralne. Etyka jako element kultury organizacyjnej. Konflikty wartości w procesie zarządzania. Etyczne aspekty procesów globalizacyjnych. Chrześcijaństwo i inne religie a etyka. Kultura etyczna i etyka w wybranych krajach. Etyka w zarządzaniu. Etyka pracy. Etyczne otoczenie rynku kapitałowego. Etyczne aspekty konkurencji. Etyka w marketingu i reklamie. Zawodowe kodeksy etyczne.


  Statystyka matematyczna
  Dane i podstawowe normy statystyczne. Zmienna losowa, podstawowe rozkłady zmiennych losowych. Rozkłady z prób. Przedziały ufności. Testowanie hipotez statystycznych. Statystyczna miara współzależności zjawisk. Analiza dynamiki zjawisk. Techniki losowania prób. Projektowanie eksperymentów statystycznych.


  Zarządzanie strategiczne
  Istota strategii i zarządzania strategicznego. Szkoły i nurty zarządzania strategicznego. Poziomy i rodzaje klasycznych strategii. Globalny i lokalny kontekst strategii. Wizja, misja i cele strategiczne organizacji. Metody analizy strategicznej otoczenia dalszego i bliskiego organizacji. Metody planowania strategicznego. Implementacja strategii. Strategia a struktura oraz strategia a kultura organizacji. Controlling strategiczny. Zarządzanie strategiczne charakterystyczne dla nurtu zasobowego. Organizacja ucząca się. Strategie kooperacji i tworzenia wartości dodanej. Modele businessu (bezpieczeństwa). Zarządzanie strategiczne w narastającej turbulencji otoczenia.


  Zarządzanie procesami
  Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu organizacją. Podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania. Definicja i klasyfikacja ro-dzajowa procesów. Modele i standaryzacja procesów. Istota i cele zarządzania procesami. Metodyka zarządzania procesami gospodarczymi (bezpieczeństwem). Identyfikacja i odwzorowywanie procesów. Projektowanie procesu i wdrażanie zmian. Kierowanie procesami. Metody i techniki usprawniania procesów i zarządzania nimi. Wdrożenie podejścia procesowego w organizacji. Formy organizacji procesowej.


  Marketing międzynarodowy
  Pojęcie marketingu międzynarodowego i globalnego. Orientacje międzynarodowe przedsiębiorstw. Standaryzacja i adaptacja w marketingu międzynarodowym. Alterglobalizm a marketing globalno-lokalny. Euromarketing. Międzynarodowe otoczenie marketingu – jego elementy: ekonomiczno-rynkowe, demograficzne, społeczno-kulturowe, polityczne, prawno-administracyjne, technologiczne naturalne. Metodyka analizy międzynarodowego otoczenia marketingu. Badania marketingowe rynków zagranicznych. Strategie wejścia na rynki zagraniczne. Podstawowe strategie produktu, ceny i komunikacji w marketingu międzynarodowym. Strategie i systemy dystrybucji i logistyki na rynkach międzynarodowych i globalnych. Międzynarodowe i globalne strategie konkurowania – ich narzędzia marketingowe.


  Rachunkowość zarządcza
  Rachunkowość zarządcza centrów odpowiedzialności – jej miejsce w systemie informacji zarządczej. Koncepcje strategicznego zarządzania kosztami, a planowanie i controlling strategiczny. Koncepcje rachunkowości zarządczej w zakresie budowy operacyjnych systemów rachunku kosztów. Koncepcje operacyjnego budżetowania kosztów przedsiębiorstwa. Organizacja i metodyka operacyjnego controllingu kosztów. Wykorzystanie informacji kosztowych w wybranych obszarach decyzyjnych.


  Przedsiębiorczość
  Pojęcie przedsiębiorczości. Typy przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych. Przedsiębiorca, przedsiębiorczość wewnętrzna, przedsiębiorczość zewnętrzna. Cechy przedsiębiorczej osoby. Przedsiębiorcza orientacja. Przedsiębiorczość jako proces. Identyfikacja i ocena przedsiębiorczych szans. Ryzyko i sposoby radzenia sobie z nim. Planowanie przedsięwzięć. Zapewnienie zasobów i warunków wdrożenia przedsiębiorczego planu. Infrastruktura wspierająca przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość międzynarodowa.


  Prawo handlowe
  Istota i cechy prawa handlowego. Podmioty prawa handlowego. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców. Obowiązki przedsiębiorców w świetle prawa. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Likwidacja przedsiębiorstw. Postępowanie upadłościowe i postępowanie naprawcze. Prawa podmiotowe. Rodzaje praw. Czynności prawne. Prawo własności i charakterystyka innych praw rzeczowych. Elementy prawa zobowiązań – część ogólna. Umowy gospodarcze. Charakterystyka poszczególnych typów umów. Prawo papierów wartościowych. Prawna ochrona konkurencji i konsumentów.


  Zarządzanie logistyką
  Pojęcie logistyki. Istota i rola procesów logistycznych w funkcjonowaniu organizacji. Kategorie logistyki. Obowiązujące procedury logistyczne. Czynniki determinujące sprawność procesów logistycznych. Zarządzanie procesami logistycznymi. Planowanie i organizacja procesów logistycznych w organizacji. Wsparcie logistyczne zgrupowań (zespołów) zadaniowych.


  Psychologia w zarządzaniu
  Psychologia organizacji. Psychologiczne mechanizmy zachowania człowieka. Czynniki warunkujące zachowania. Kierowanie jako osiąganie celów. Kierowanie a prawidłowości zachowań podwładnych. Istota przywództwa w organizacji. Koncepcje i style przywództwa. Istota motywacji. Wpływ motywacji na zachowanie człowieka. Techniki motywacyjne. Pojęcie konfliktu. Źródła konfliktów. Metody rozwiązywania konfliktów. Istota i sposoby komunikowania się. Istota i pojęcie stresu. Czynniki wywołujące stres. Sposoby radzenia sobie ze stresem.


  Negocjacje
  Cel negocjacji. Przygotowanie negocjacji. Formy i sposoby prowadzenia negocjacji. Strategie i style negocjacji. Negocjacje wewnątrz organizacji. Negocjacje między-narodowe. Negocjacje w rejonach konfliktu i w sytuacjach kryzysowych. Zabezpieczenie informacyjne negocjacji. Przewodniczenie negocjacjom. Ocena sytuacji. Negocjacje indywidualne i zespołowe.


  Zarządzanie wiedzą w organizacji
  Systemowe podejście do zarządzania wiedzą. Odkrywanie i pozyskiwanie wiedzy. Generowanie wiedzy. Rozwijanie wiedzy w organizacji. Upowszechnianie wiedzy. Przechowywanie, ochrona i mierzenie zasobów wiedzy. Praktyczne wykorzystywanie wiedzy w działaniu.


  Prognozowanie i symulacje
  Wprowadzenie do prognozowania: pojęcia podstawowe, metody prognozowania, rodzaje prognoz, horyzont prognozy. Błędy prognozowania: błędy ex post i ocena błędu ex ante, prognozy dopuszczalne. Zasady budowania prognoz ekonometrycznych. Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego liniowego przyczynowo-skutkowego modelu ekonometrycznego. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych. Prognozowanie na podstawie modelu autoregresyjnego. Prognozowanie zjawisk jakościowych: prognozowanie za pomocą modeli probitowych i logitowych, prognozowanie za pomocą modeli dyskryminacyjnych. Prognozowanie na podstawie wielorównaniowych liniowych modeli ekonometrycznych. Heurystyczne metody prognozowania. Wprowadzenie do symulacji: istota i definicja symulacji, podstawowe błędy w stosowaniu symulacji, rodzaje symulacji, podstawowe modele stosowane w symulacji, metody stosowane w symulacji (metody Monte-Carlo). Etapy budowy modeli symulacyjnych: planowanie eksperymentu symulacyjnego, ocena adekwatności modelu symulacyjnego. Symulacja na podstawie modeli ekonometrycznych. Przykłady praktyczne z wykorzystaniem narzędzi programistycznych.


  Metody organizacji i zarządzania
  Metody analizy i rozwiązywania problemów organizacyjnych. Metody organizacji procesów pracy. Metody zarządzania zmianami organizacyjnymi. Wybrane metody zarządzania.


  Zarządzanie i planowanie marketingowe
  Marketing w systemie zarządzania organizacją. Orientacja marketingowa przedsiębiorstwa. Strategie marketingowe. Planowanie marketingowe. Organizacja i kontrola działalności marketingowej.


  E - biznes
  Internet jako technologia i sieć wartości. Nowe reguły działania w gospodarce internetowej. Rozwój handlu elektronicznego. Modele e-biznesu. Narzędzia e-biznesu. Studia przypadków


  Marketing relacji
  Nowe tendencje w rozwoju marketingu. Geneza i istota marketingu relacji. Wybrane modele. Kształtowanie relacji: organizacja – klienci. Komunikacja w marketingu relacji. Specjalne programy lojalności. Narzędzia marketingu relacji.


  Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
  Istota międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Międzynarodowy podział pracy. Teorie wymiany międzynarodowej. Teorie handlu zagranicznego. Międzynarodowe obroty czynnikami wytwórczymi. Międzynarodowe przepływy kapitału. Międzynarodowy obrót gospodarczy. Międzynarodowy handel towarami i usługami. Bilans płatniczy i problematyka jego równoważenia. Międzynarodowy rynek walutowy i międzynarodowe systemy walutowe. Polityka kursowa. Ryzyko walutowe i metody jego eliminowania. Polityka handlowa.


  Administrowanie i konfiguracja baz danych
  Podstawowe pojęcia z zakresu BD (pojęcie BD, definicja SBD, definicja SZBD, podstawowe właściwości SZBD, architektura SBD). Wykorzystanie baz danych w systemach informatycznych wspomagających zarządzanie. Modele danych (pojęcie modelu danych, zasady projektowania pojęciowego modelu danych, przekształcanie modelu pojęciowego na model fizyczny). Relacyjny model danych (struktury danych modelu relacyjnego, zbiory logiczne i fizyczne). Konstruowanie elementów baz danych (tabele, widoki, wyzwalacze, procedury i funkcje). Manipulowanie danymi w systemach baz danych o modelu relacyjnym – język SQL (operacje w języku algebry relacji, operacje selekcji w języku SQL, operacje nawigacyjne). Podstawy związane z ograniczeniami integralnościowymi w relacyjnym modelu danych (zależności funkcjonalne i wielowartościowe). Podstawy projektowania modeli relacyjnych (dekompozycja bez utraty danych, normalizacja, mechanizmy zapewniania bezpieczeństwa). Rozproszone bazy danych (podstawowe pojęcia, fragmentacja, alokacja i replikacja zbiorów w rozproszonych bazach danych, przetwarzanie transakcyjne). Modele relacyjno-obiektowe i obiektowe, bazy danych nowej generacji.

  Organizacja i zarządzanie  Opis specjalności


  Absolwent tej specjalności:

  posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:
 • z zakresu zarządzania organizacją; zarządzania projektami oraz wykorzystania informatyki do doskonalenia procesów funkcjonowania firmy,

  oraz umiejętności specjalistyczne:
 • skutecznego i efektywnego zarządzania organizacją, jakością wyrobów i usług oraz projektami; umiejętność wykorzystania aktualnych programów komputerowych w zarządzaniu organizacją

  Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:
 • charakterze menedżera w organizacji (w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem, w produkcji, w biznesie, w marketingu, w logistyce itp.),
 • charakterze specjalisty ds. organizacji i zarządzania,
 • własnym przedsiębiorstwie, prowadząc samodzielną działalność gospodar-czą.

  PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
  Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
  Komunikacja w organizacji   30 
  Ocena projektów inwestycyjnych   30 
  Informatyczne wspomaganie zarządzania   20 
  Finanse przedsiębiorstwa   20 
  Przedmioty obieralne:
        Reklama i public relations
        Zarządzanie kapitałem niematerialnym
        Grafika menedżerska
        Informatyczne wspomaganie decyzji
        Zarządzanie dokumentami elektronicznymi
        Zachowania konsumenta na rynku
    80 
  Seminarium przeddyplomowe   10 
  Seminarium dyplomowe   40 
  Praca dyplomowa   200 
  Razem specjalność:  -  430 
  Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów


  Komunikacja w organizacji
  Istota komunikacji. Modele komunikowania się. Komunikacja interpersonalna. Komunikacja werbalna i pozawerbalna. Narady, spotkania, zebrania jako metody komunikowania się w organizacji. Komunikacja międzykulturowa. Bariery w komunikacji organizacyjnej.


  Ocena projektów inwestycyjnych
  Podstawowe zasady oceny projektów inwestycyjnych. Strumienie pieniężne związane z inwestycją. Proste metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Wartość aktualna netto, wewnętrzna stopa zwrotu, okres zwrotu. Szacowanie stopy dyskontowej, WACC. Metody uwzględniania ryzyka w analizie projektów inwestycyjnych: analiza wrażliwości, analiza scenariuszowa, analiza drzew decyzyjnych. Wycena przedsiębiorstw.


  Informatyczne wspomaganie zarządzania
  Zadania informatyki w zarządzaniu. Struktura systemu informacyjnego w organizacji. Sieci internet, intranet i ekstranet w organizacji. Serwis internetowy. Procesy algorytmiczne. Elementy informatyzacji w zarządzaniu – zakup, tworzenie, implementacja, eksploatacja i modyfikacja systemu informatycznego. Integracja systemów informatycznych. Technologie baz danych, hurtownie danych, narzędzia. Systemy inteligentne w zarządzaniu. Wybrane informatyczne systemy dziedzinowe – finanse-księgowość, kadry, logistyka, zarządzanie.


  Finanse przedsiębiorstwa
  Przedmiot i zadania finansów przedsiębiorstwa. Zasady finansowania i inwestowania – kapitał obcy i jego pozyskiwanie. Emisja akcji i obligacji. Koszty kapitałów – długów i kapitału własnego. Inwestowanie kapitału – inwestycje rzeczowe i pieniężne. Metody oceny projektów inwestycyjnych. Zarządzanie krótko-terminowe finansami firmy – zarządzanie majątkiem obrotowym i zobowiązaniami bieżącymi. Analiza fundamentalna działalności firmy (sektorowa i wskaźnikowa). Strategie podatkowe przedsiębiorstw.


  Reklama i public relations
  Zintegrowana komunikacja marketingowa. Modele planowania kampanii reklamowej. Skuteczność i efektywność kampanii reklamowej. Grupy otoczenia i siatka publiczności w PR. Podstawowe narzędzia Public Relations. Przygotowanie briefu komunikacyjnego. Planowanie strategii komunikacji. Zasady przygotowania media planu. Różne modele przygotowania media release. Przygotowanie planu komunikacji kryzysowej.


  Zarządzanie kapitałem niematerialnym
  Kapitał niematerialny kreatorem konkurencyjności firmy. Istota kapitału niematerialnego. Aktywa niematerialne i ich natura. Procesy zarządzania kapitałem niematerialnym. Pomiar kapitału niematerialnego.


  Grafika menedżerska
  Standardy graficzne. Modelowanie geometryczne – krzywe, powierzchnie, bryły. Modelowanie koloru, tekstury i oświetlenia. Transformacje geometryczne. Budowa i zasada działania urządzeń wyświetlających. Projektowanie prezentacji multimedialnych – tekst, grafika, audio i wideo. Podstawy projektowania stron www.


  Informatyczne wspomaganie decyzji
  Identyfikacja procesów decyzyjnych. Modele procesów decyzyjnych w wybranej klasie systemów, formułowanie zadań decyzyjnych w oparciu o przyjęte modele. Systemy wspomagania decyzji w organizacji. Metody symulacyjne i sztucznej inteligencji we wspomaganiu decyzji - wprowadzenie. Gry decyzyjne. Formułowanie i rozwiązywanie zadań decyzyjnych z wykorzystaniem wybranych narzędzi informatycznych.


  Zarządzanie dokumentami elektronicznymi
  Wprowadzenie do systemów pracy grupowej. Pojęcie elektronicznej wymiany danych (EDI) oraz standardy i formaty dokumentów elektronicznych. Systemy wspomagające funkcjonowanie organizacji: systemy klasy MRP/ERP, e-learning, itp. Podpis elektroniczny – uwarunkowania formalno-prawne, techniczne i technologiczne. Podpis elektroniczny w obiegu spraw i dokumentów.


  Zachowania konsumenta na rynku
  Istota i znaczenie teorii zachowań konsumentów. Zachowania i zwyczaje. Zachowania i zwyczaje konsumentów jako przedmiot badań. Badanie potrzeb i aspiracji konsumentów. Konsument jako jednostka. Uwarunkowania społeczne, psychiczne i ekonomiczne zachowań konsumentów. Motywacja, tożsamość, style życia. Postawy konsumenckie i ich wykorzystanie do przewidywania zachowania konsumentów. Modele podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów. Wpływ sytuacji na zachowania konsumentów. Kształtowanie zachowań konsumentów. Zakupy – przyczyny, praca czy przygoda. Rozwój e-handlu. Marketing szeptany. Społeczne grupy opiniotwórcze. Konsumenci a subkultury – etniczne, religijne, rasowe. Globalna kultura konsumencka. Geneza idei ochrony konsumenta. Ochrona konsumenta w Polsce. Rozwój konsumeryzmu. Kolokwium. Przykłady negatywnych i pozytywnych zachowań konsumentów – dyskusja. Analiza zachowań konsumenckich w różnych sytuacjach rynkowych. Badanie zachowań konsumentów w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Wpływ grupy i środowisk opiniotwórczych na zachowania konsumenckie. Analiza przypadku. Budowanie pozytywnych i długotrwałych relacji z konsumentami poprzez wdrażanie działań marketingowych - case study.


  Seminarium przeddyplomowe
  Zasady redagowania prac dyplomowych. Wymagania stawiane pracom dyplomowym. Wybór tematów prac dyplomowych przez studentów


  Seminarium dyplomowe
  Zagadnienia metodologiczne prac dyplomowych Finalne ustalenie tematu pracy Przedstawienie koncepcji układu pracy Kwerenda materiałów źródłowych Analiza metod badawczych pracy Hipotezy badawcze Wydanie zadań do pracy Omówienie wyników przedstawionych badań
  Informacyjne wspomaganie zarządzania  Opis specjalności


  Absolwent tej specjalności:

  posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:
 • z zakresu zarządzania zasobami informacyjnymi, wykorzystania informatyki do doskonalenia procesów funkcjonowania firmy.

  oraz umiejętności specjalistyczne:
 • budowania baz danych, przeprowadzania audytów informatycznych, zbierania i analizowania z obszaru informacji strategicznej.

  Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:
 • charakterze menedżera ds. zastosowań informatyki w przedsiębiorstwie, w instytucji (w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem, w produkcji, w biznesie, w marketingu, w logistyce itp.);
 • charakterze kierownika komórki ds. doskonalenia i rozwoju przedsiębiorstwa;
 • charakterze menedżera firmy wprowadzającej systemy informatyczne wspomagające zarządzanie;
 • własnym przedsiębiorstwie, prowadząc samodzielną działalność gospodarczą.

  PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
  Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
  Zarządzanie zasobami informacyjnymi egzamin  60 
  Badania operacyjne egzamin  30 
  Przedmioty obieralne:
        Audyt informatyczny
        Audyt bezpieczeństwa systemu
        Komunikacja człowiek-komputer
        System wspomagania ralacji z klientami CRM
        Zarządzanie dokumentami elektronicznymi
        Rachunkowość komputerowa
  zaliczenie  120 
  Seminarium przeddyplomowe zaliczenie  10 
  Seminarium dyplomowe zaliczenie  60 
  Praca dyplomowa egzamin  200 
  Razem specjalność:  480  - 
  Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów


  Zarządzanie zasobami informacyjnymi
  Planowanie i organizacja zasobów w Zintegrowanych Systemach Informatycznych Zarządzania. Planowanie i ocena zasobów retrospektywno – analitycznych. Organizacja zasobów informacyjnych w Systemach DATA WAREHOUSE. Kryteria skutecznego zarządzania zasobami informacyjnymi.


  Badania operacyjne
  Istota badań operacyjnych. Budowa modeli decyzyjnych. Elementy optymalizacji liniowej i nieliniowej. Problemy wielokryterialne. Elementy optymalizacji grafowo-sieciowej, analiza sieciowa złożonych przedsięwzięć. Elementy teorii masowej obsługi. Elementy teorii gier decyzyjnych.


  Audyt informatyczny
  Rodzaje audytu. Audyt informatyczny według COBIT. Modele dojrzałości systemu (CMM). Audyt systemów i produktów informatycznych według PN-ISO/IEC 15408.


  Audyt bezpieczeństwa systemu
  Wprowadzenie do oceny stanu ochrony informacji. Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego. Testy penetracyjne. Przegląd zawartości normy PN-ISO/IEC 27001. Wytyczne normatywne do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa.


  Komunikacja człowiek-komputer
  Podstawy komunikacji człowiek – komputer. Ograniczenia wynikające z charakterystyki organizmu ludzkiego. Wymagania na warunki pracy użytkownika. Charakterystyki jakości działania użytkownika. Metody i techniki realizacji dialogu człowiek – komputer. Zasady obrazowej prezentacji informacji w dialogu użytkownika. Zasady projektowania interfejsu użytkownika.


  System wspomagania ralacji z klientami CRM
  Kategorie klientów i poziomy relacji z klientami. Podstawy zarządzania relacjami z klientami. Struktura funkcjonalna CRM. Narzędzia CRM. Pakiety CRM dla firm. Rozwój CRM na rynkach światowych.


  Zarządzanie dokumentami elektronicznymi
  Wprowadzenie do systemów pracy grupowej. Pojęcie elektronicznej wymiany danych (EDI) oraz standardy i formaty dokumentów elektronicznych. Systemy wspomagające funkcjonowanie organizacji: systemy klasy MRP/ERP, e-learning, itp. Podpis elektroniczny – uwarunkowania formalno-prawne, techniczne i technologiczne. Podpis elektroniczny w obiegu spraw i dokumentów.


  Rachunkowość komputerowa
  Ogólne zasady komputerowej ewidencji działalności gospodarczej. Uruchomianie programów. Administrator. Dostosowanie programów do potrzeb jednostki gospodarczej. Komputerowy program finansowo – księgowy Finanse i księgowość. Ewidencja działalności gospodarczej na kontach syntetycznych. Ewidencja podatku VAT. Ewidencja kosztów. Bilans. Deklaracje VAT i PIT. Kadry i płace RAKS 2000. Naliczanie wynagrodzeń z umów cywilno – prawnych. Komputerowa księga przychodów i rozchodów. Współpraca modułów systemu.


  Seminarium przeddyplomowe
  Zasady redagowania prac dyplomowych. Wymagania stawiane pracom dyplomowym. Wybór tematów prac dyplomowych przez studentów


  Seminarium dyplomowe
  Zagadnienia metodologiczne prac dyplomowych Finalne ustalenie tematu pracy Przedstawienie koncepcji układu pracy Kwerenda materiałów źródłowych Analiza metod badawczych pracy Hipotezy badawcze Wydanie zadań do pracy Omówienie wyników przedstawionych badań
  Zarządzanie zasobami ludzkimi  Opis specjalności


  Absolwent tej specjalności:

  posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:
 • obejmująca problemy prowadzenia działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, kształtowania polityki personalnej firmy oraz kierowania ludźmi.

  oraz umiejętności specjalistyczne:
 • organizowania działalności kadrowej, rozwiązywania problemów z zakresu kierowania ludźmi, funkcjonowania na rynku pracy oraz efektywnego przywództwa.

  Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:
 • charakterze menadżera ds. zasobów ludzkich średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach,
 • charakterze specjalisty ds. organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • charakterze menedżera ds. zasobów ludzkich w strukturach bezpieczeństwa państwa
 • doradców i konsultantów z zakresu zarządzania personelem.
 • własnym przedsiębiorstwie, prowadząc samodzielną działalność gospodarczą.

  PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
  Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
  Przedmioty obieralne:
        Praktyka działań kadrowych
        Praktytka działań kadrowych
    46  30 
  Przedmioty obieralne:
        Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
        Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
    46  30 
  Przedmioty obieralne:
        Organisational behaviour
        Zarządzanie kompetencjami w organizacji
        Informatyka w zarządzaniu kadrami
        Kreatywność w zarządzaniu
        Systemy wynagrodzeń
        Nowoczesne metody zarządzania kadrami
        Informatyka w zarządzaniu kadrami
        Zarządzanie kapitałem niematerialnym
    120  80 
  Seminarium przeddyplomowe zaliczenie  10  10 
  Seminarium dyplomowe zaliczenie  60  40 
  Praca dyplomowa egzamin  200  200 
  Razem specjalność:  482  390 
  Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów


  Praktyka działań kadrowych
  Współczesne uwarunkowania zarządzania kadrami. Planowanie kadr w organizacji. Pozyskiwanie pracowników. Metody doboru pracowników. Wynagrodzenia pracowników. Zarządzanie karierą. Awanse, zwolnienia, przeniesienia. Organizacja zrządzania kadrami w przedsiębiorstwie


  Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
  Modele strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Strategia personalna - jej elementy i rodzaje. Substrategie kadrowe. Relacje strategii kadrowych do strategii rozwojowych i konkurowania organizacji. Metody strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi.


  Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
  Modele strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Strategia personalna - jej elementy i rodzaje. Substrategie kadrowe. Relacje strategii kadrowych do strategii rozwojowych i konkurowania organizacji. Metody strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi


  Zarządzanie kompetencjami w organizacji
  Znaczenie i istota kompetencji zawodowych. Rozwój kompetencji zawodowych. Profile kompetencji. Wdrażanie zarządzania kompetencjami. Obszary zarządzania kompetencjami. Techniki wspomagające zarządzanie kompetencjami. Wartościowanie pracy.


  Informatyka w zarządzaniu kadrami
  Zarządzanie kadrami w organizacji: podstawowe procesy. Wprowadzenie do informatycznego wspomagania zarządzania kadrami. Organizacyjna, funkcjonalna, informacyjna i przestrzenna kadrowych systemów informatycznych (ISK). Bazy danych i hurtownie danych dla ISK. Nierozproszone i rozproszone ISK. Współczesne kierunki rozwoju ISK: mobilne ISK. CRM jako szczególny rodzaj informatycznego systemu zarządzania kadrami.


  Kreatywność w zarządzaniu
  Znaczenie twórczości i innowacyjności w zarządzaniu. Istota kreatywności. Sztuka kreatywnego myślenia. Rozwijanie twórczości w organizacji. Twórcze rozwiązywanie problemów.


  Systemy wynagrodzeń
  Istota i funkcje wynagrodzeń. Kształtowanie strategii wynagrodzeń. Formy wynagrodzeń. Świadczenia dodatkowe. Tabele płac i zasady ich podwyższania. Zasady konstruowania efektywnych systemów wynagrodzeń.


  Nowoczesne metody zarządzania kadrami
  umiejętności i kompetencje: analizowania pojęć , określania kierunków polityki i działalności kadrowej w nowoczesnej organizacji; identyfikowania, przygotowania i uczestnictwa w realizacji procesów kadrowych; stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania kadrami; analizowania, określania i wprowadzania zmian w zarządzaniu kadrami


  Informatyka w zarządzaniu kadrami
  Zarządzanie kadrami w organizacji: podstawowe procesy. Wprowadzenie do informatycznego wspomagania zarządzania kadrami. Organizacyjna, funkcjonalna, informacyjna i przestrzenna kadrowych systemów informatycznych (ISK). Bazy danych i hurtownie danych dla ISK. Nierozproszone i rozproszone ISK. Współczesne kierunki rozwoju ISK: mobilne ISK. CRM jako szczególny rodzaj informatycznego systemu zarządzania kadrami.


  Zarządzanie kapitałem niematerialnym
  Kapitał niematerialny kreatorem konkurencyjności firmy. Istota kapitału niematerialnego. Aktywa niematerialne i ich natura. Procesy zarządzania kapitałem niematerialnym. Pomiar kapitału niematerialnego.


  Seminarium przeddyplomowe
  Zasady redagowania prac dyplomowych. Wymagania stawiane pracom dyplomowym. Wybór tematów prac dyplomowych przez studentów


  Seminarium dyplomowe
  Zagadnienia metodologiczne prac dyplomowych Finalne ustalenie tematu pracy Przedstawienie koncepcji układu pracy Kwerenda materiałów źródłowych Analiza metod badawczych pracy Hipotezy badawcze Wydanie zadań do pracy Omówienie wyników przedstawionych badań

  /2010/